Všeobecní obchodní podmínky

Všeobecní obchodní podmínky

 

Část I. Obchodní podmínky pro osoby, které jsou spotřebiteli

 1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “Obchodní podmínky”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je GOMMER s.r.o IČO: 52186351, místo podnikání: Mierová 1449/67, 92401 Galanta, zápis: v rejstříku Městského Soudu Trnava oddíl. Sro, vl. č. 43753 / T (dále jen “prodávající”) a kupujícím – spotřebitelem (také jako “zákazník”), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího

e – mail: gommer@gommer.sk
telefon: 00421948114666

IČ DPH: SK2120950359

DIČ: 2120950359

korespondenční adresa: Mierová 1449/67, 92401 Galanta, SR

 

Orgán dozoru:
Inspektorát SOI pro Trnavský kraj
Pekařská 23, 917 01 Trnava 1 Obor
výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

1.2. Kupujícím se ve smyslu této části Obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3. Spotřebitelům se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4. Kupující jako spotřebitel, při zadávání objednávky uvede zejména své jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailový kontakt.

1.5. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a  kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.6. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

 1. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího (dále jen “objednávka”), resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě emailu, osobně, telefonicky. V případě, že prodávající a spotřebitel uzavřou kupní smlouvu prostřednictvím webstránky www.gommer.sk, prodávající je povinen dodržet všechny povinnosti, které stanovuje zákon č. 102/2014
Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (Dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”). Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny v EUR včetně DPH. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných při realizaci objednávky.

2.2. Závazné akceptování návrhu uskuteční pracovník prodávajícího nejpozději následující pracovní den po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako “potvrzení objednávky”. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou emailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má jen informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4. Podle novely zákona č. 222/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.5. V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství,
  kvalitě a  termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování
  a ochranu,
 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
 3. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má před závazným akceptováním objednávky právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován e-mailem.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu, nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

a. převzít zakoupené nebo objednané zboží
b. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na
doručení zboží,
c. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

 1. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Objednané zboží je možné dodat na adresu uvedenou a potvrzenou v objednacím formuláři. zboží doručujeme prostřednictvím přepravní služby na kupujícím zvolenou adresu nebo osobním odběrem přímo u prodávajícího. Ceník za dopravu naleznete na stránce www.gommer.sk. Objednávky jsou vyřizovány v co nejkratším možném čase do 24 hod. V některých případech od připsání částky za zboží na účet prodávajícího při platbě předem. Termín dodání najdete u každého produktu na www.gommer.sk. V případě, že dané lhůty není z technickým příčin možné dodržet, bude o tom kupující neprodleně informován. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve smluvené lhůtě, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do 2 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 2 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady opětovného doručení zboží.

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné.

5.7. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží odmítnout zboží převzít a vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

5.8. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné doručovací společností, za opožděné dodání zboží z důvodu nesprávně uvedené adresy příjemce kupujícím při vyplnění formuláře při objednávce zboží resp. registraci uživatele, za poškození zásilky doručovací společností, za případné nedodání zboží ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek, které prodávající nemohl ovlivnit.

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny v smyslu bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.10. V každé zásilce je přiložena faktura – daňový doklad, která zároveň slouží jako dodací a záruční list pokud je k objednanému zboží doložen samostatný záruční list výrobce.

5.11. Způsoby plateb: platba na dobírku.

 1. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”) na dobírku, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, nebo v hotovosti při osobním odběru. Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a balného. Případné náklady na dopravu a balné budou zaúčtovány na konci objednávky. Za zboží platí kupující cenu, jaká je uvedena na internetové stránce prodávajícího v době provedení objednávky. Individuální slevy kupujícím jsou předmětem zvláštní dohody.
6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.

6.5. Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.6. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

6.7. V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované zboží a zboží, při kterém došlo k odstoupení od smlouvy bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací úplatné prodejce vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jak byla uhrazena kupujícím. Hodnota vrácených dárkových certifikátů kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových certifikátů zaplacena kupujícím při koupi zboží. Pokud by vrácení dárkových certifikátů z objektivních důvodů nebylo možné, zejména proto, že prodávající nemá k dispozici dárkové certifikáty v potřebné výši, prodávající poskytne kupujícímu peněžní náhradu.

 1. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícím. Zboží se považuje za dodané převzetím zboží při osobním odběru nebo okamžikem jeho odběru dopravní společností.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

 1. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis budou kupujícímu v případě potřeby poskytnuty na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje tento řád.

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně dojednané jiné záruční podmínky.

8.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6. Kupující je oprávněn provést prohlídku zboží při převzetí zboží.

8.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem, resp. dokladem o zaplacení, který zároveň slouží jako záruční list.

8.8. Reklamace vyřizuje prodávající písemně nebo elektronicky. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) tak, že doručí zboží včetně příslušenství do sídla prodávajícího, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a tento doručí poštou spolu s reklamovaným zbožím na adresu Mírová 1449/67, 92401 Galanta, SR, nebo formulář na uplatnění reklamace doručí elektronicky. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (pokud byl vydán), doklad o zakoupení zboží (resp. o zaplacení kupní ceny) v případě, že slouží jako záruční list. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamované zboží pojistit. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
2. doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství od kupujícího prodávajícímu,
3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu, pokud je kupující obdržel.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
2. provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení,
3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu, pokud je kupující obdržel.

Reklamační formulář je možné stáhnout zde (kliknutím sem se Vám zobrazí reklamační formulář). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit na adresu Mírová 1449/67, 92401 Galanta, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na prodávajícího na číslo 0948114666, případně na e-mail. gommer@gommer.sk

8.9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

8.10. V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst.3 Zákona.

8.11. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

8.12. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.13. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinná v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jako i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.14. Záruka se nevztahuje na chyby, o kterých byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn prodávajícím, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.15. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.16. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:
1. nepředložením záručního listu, příslušenství, dokumentace zboží, nebo dokladu o zaplacení v
případě, že slouží jako záruční list
2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
3. uplynutím záruční doby zboží,
4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
5. používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními
předpisy platnými v SR,
8. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či
atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.17. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
1. předáním opraveného zboží,
2. výměnou zboží,
3. vrácením kupní ceny zboží,
4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.18. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

8.19. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud je na zboží, na obalu nebo návodu uvedená v souladu s dalšími právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

8.20. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy

zboží.

8.21. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nový zboží.

8.22. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.16 těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.23. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
1. prodávající zajistí odstranění vady, nebo
2. prodávající vadné zboží vymění.

8.24. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných chyb, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 1. výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
  2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením
  dobropisu na vadné zboží.

8.25. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

8.26. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.

8.27. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.28. Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

8.29. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (Ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.30. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění chyby zboží prostřednictvím soudu.

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Prodávající přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu těchto pravidel (kliknutím sem se Vám zobrazí Ochrana osobních údajů).

 1. Odstoupení od kupní smlouvy, nemožnost odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do 2 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

10.2. Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité, včetně kompletního příslušenství.

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

 • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední, nebo se
  ● dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo se
  ● zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží

10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

10.4. Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na adresu Mírová 1449/67, 92401 Galanta. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde (kliknutím sem se Vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy).

10.5. Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle procházejícího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů, adresa spotřebitele / spotřebitelů, podpis spotřebitele / spotřebitelů, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o koupi, dokladu o zaplacení (v případě pokud slouží jako záruční list) apod. a to zasláním nebo přijetím na adresu prodávajícího Mírová 1449/67, 92401 Galanta. Zboží se musí vrátit v původním nepoškozeném obalu, zboží nesmí být použit, zboží nesmí být poškozen. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

10.6. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od jejíž kupující odstoupil.

10.7. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty na odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.8. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží nebo se bude postupovat ve smyslu bodu 6.7. těchto všeobecných obchodních podmínek zasláním dárkového certifikátu na adresu kupujícího. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Namísto vrácení platby si může kupující dle dohody s prodávajícím vybrat jiné zboží.

10.9. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby podle bodu 10.8. těchto obecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.4. těchto obecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.10. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. právajúci má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.11. Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení (pokud slouží jako záruční list) apod.

10.12. Při odstoupení od smlouvy, kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 21 EUR do 30 EUR.

10.13. V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.4. a 10.5. těchto obecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je
● prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
● prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
● prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
● prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
● prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

10.15. Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován k nahlédnutí platný občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího a prokázání se. Předložením občanského průkazu k nahlédnutí kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů uvedených na občanském průkazu a to po dobu nahlížení něj.

10.16.Kupujúci je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 12 hodin od jejího odeslání a to zasláním e-mailu resp. tel. kontaktem. O přijetí storna Vám zašleme e-mail. Po uplynutí 12 hodinové době začne prodávající objednávku kupujícího realizovat jako závaznou. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případě, že není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě, zboží se již nedodává nebo nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele (výrobce) zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající ihned kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující zaplatil zálohu, bude mu tento převeden zpět na účet nebo adresu do 14 pracovních dní. V případě storna objednávky kontaktujte prodejce: na čísle 0948114666, případně na e-mail: gommer@gommer.sk

11. Alternativní řešení sporů

 1. 1.Kupujúci – spotřebitel je oprávněn obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne její odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to např. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. E-mailový kontakt na prodávajícího www.gommer.sk. kupující – spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20, – eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího – spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvíce částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty, a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.11.2. Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako “RSO”) na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující – spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.
 2. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající se kupujícímu zavazuje, že cena za zboží v době jeho objednávky se nezmění, za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby. Prodávající neodpovídá kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího.

12.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

12.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.8. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

12.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně některých zákonů.

 

Část II. Obchodní podmínky pro osoby, které nejsou spotřebiteli

 1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “Obchodní podmínky”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je GOMMER s.r.o, IČO: 52186351, místo podnikání: Mierová 1449/67, 92401 Galanta, zápis: v rejstříku Městského Soudu v Trnavě, č. Oddíl. Sro, vl. Č. 43753 / T (dále jen “prodávající”) a kupujícím – osobou, která není spotřebitelem, předmětem které je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
Kontaktní údaje prodávajícího:
e – mail: gommer@gommer.sk
telefon: 00421948114666
IČ DPH: SK2120950359 DIČ: 2120950359
korespondenční adresa: Mierová 1449/67, 92401 Galanta, SR

1.2. Kupujícím se ve smyslu této části Obchodních podmínek rozumí podnikatel resp. osoby, které nejsou spotřebiteli (dále také jako “podnikatel”).

1.3. Podnikatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.4. Kupující jako podnikatel, při zadávání objednávky uvede zejména své obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), IČO, DIČ, fakturační údaje, telefonní číslo, e-mailový kontakt osoby jednající jménem podnikatele.

1.5. Kupující – podnikatel bere na vědomí, že podmínky záruky jakož i samotný postup při reklamaci upraven v těchto Obchodních podmínkách Část II. mohou být odlišné než v Obchodních podmínkách Část I. pro spotřebitelů.

1.6. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě jejíž prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen “kupní smlouva “) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.7. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.8. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito obecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se vztahují příslušné ustanovení Obchodního zákoníku.

1.9. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy s podnikatelem

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího (dále jen “objednávka”), resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě emailu, osobně, telefonicky nebo faxem. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. “). Všechny ceny za boží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny v EUR včetně DPH. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a záležitostí požadovaných při realizaci objednávky.

2.2. Závazné akceptování návrhu uskuteční pracovník prodávajícího nejpozději následující pracovní den po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako “potvrzení objednávky”. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděny oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou emailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Ozni má jen informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4. Podle novely zákona č. 222/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.5. V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

   3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:
a. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství,
kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování
a ochranu,
b. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
c. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny
doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními
předpisy a návody v českém jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován e-mailem.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu, nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 1. Práva a povinnosti kupujícího – podnikatele

4.1. Kupující je povinen:
a. převzít zakoupené nebo objednané zboží
b. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na
doručení zboží,
c. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky pro podnikatele

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Objednané zboží je možné dodat na adresu uvedenou a potvrzenou v objednacím formuláři. zboží doručujeme prostřednictvím přepravní služby na kupujícím zvolenou adresu nebo osobním odběrem přímo u prodávajícího. Ceník za dopravu naleznete na stránce www.gommer.sk. Objednávky jsou vyřizovány v co nejkratším možném čase do 24 hod. V některých případech od připsání částky za zboží na účet prodávajícího při platbě předem. Termín dodání najdete u každého produktu na www.gommer.sk. V případě, že dané lhůty není z technickým příčin možné dodržet, bude o tom kupující neprodleně informován. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve smluvené lhůtě, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do 2 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 2 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady opětovného doručení zboží.

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrativní. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného, ​​kupujícím používaného zařízení.

5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.7. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné.

5.8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy prijímateľa kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za prípadné nedodanie tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť. 5.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 5.10. V každej zásielke je priložená
faktúra – daňový doklad, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.

5.11. Způsoby plateb: platba na dobírku, hotově při osobním odběru.

 1. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”) na dobírku, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, nebo v hotovosti při osobním odběru. Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a balného. Případné náklady na dopravu a balné budou zaúčtovány na konci objednávky. Za zboží platí kupující cenu, jaká je uvedena na internetové stránce prodávajícího v době provedení objednávky. Individuální slevy kupujícím jsou předmětem zvláštní dohody.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR.

6.5. Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.6. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

 1. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupujícím. Zboží se považuje za dodané převzetím zboží při osobním odběru nebo okamžikem jeho odběru dopravní společností.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 1. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace) pro podnikatele

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží. Kupující, který je podnikatelem je povinen reklamaci neprodleně uplatnit v první řadě přímo v autorizovaném servisním středisku. Jejich seznam poskytne prodávající. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje tento řád.

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně dojednané jiné záruční podmínky.
8.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z chyb zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího, resp. servisnímu středisku spolu se záručním listem, pokud byl dodán výrobcem a dokladem o zaplacení.

8.8. Reklamace vyřizuje prodávající písemně nebo elektronicky. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v první řadě přímo v autorizovaném servisním středisku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Tehdy si zákazník uplatní reklamaci tak, že doručí zboží včetně příslušenství na adresu Mírová 1449/67, 92401 Galanta, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a tento doručí poštou spolu s reklamovaným zbožím, nebo formulář na uplatnění reklamace doručí elektronicky. při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (pokud byl vydán) a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamované zboží pojistit. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
2. doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství od kupujícího prodávajícímu,
3. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu, pokud je kupující obdržel.

Reklamační formulář je možné stáhnout zde (kliknutím sem se Vám zobrazí reklamační formulář). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit na adresu Mírová 1449/67, 92401 Galanta, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na prodávajícího na číslo 00421948114666, případně na e-mail. gommer@gommer.sk

8.9. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

8.10. Na vyřízení reklamace kupujícího, který je podnikatelem se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro podnikatele není zákonem upravena, reklamace podnikatele ve smyslu těchto Obchodních podmínek se však naše společnost zavazuje vyřídit ve lhůtě do 60 dnů.

8.11. Kupující nemá právo uplatnit záruku na chyby, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.12. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.13. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
1. nepředložením záručního listu, dokladu o zaplacení, příslušenství nebo dokumentace zboží,
2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
3. uplynutím záruční doby zboží,
4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
5. používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí
chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí, 6. neodborným zacházením, obsluhou
nebo zanedbáním péče o zboží,
7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými  dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními
předpisy platnými v SR.
8. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či
atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby

8.14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
1. předáním opraveného zboží,
2. výměnou zboží,
3. vrácením kupní ceny zboží,
4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.15. Záruční doba je 12 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami podle Obchodního zákoníku (§ 429 a násl.). U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří ne jsou spotřebitelem, omezena. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

8.16. Záruční doba uvedená v Obchodních podmínkách pro osoby, které jsou spotřebiteli, je v souladu s Občanským zákoníkem a nemá vztah k podnikatelům a na tyto všeobecné obchodní podmínky se tedy nepoužije.

8.17. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.18. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původně vystavené faktury a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.19. Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.13. těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.20. Pokud jde o chybu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha chyby nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

8.21. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

8.22. Pokud je dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem může kupující:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a
požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
d) odstoupit od smlouvy.

8.23. Volba mezi nároky uvedenými v 8.22. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Pokud prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.24. Pokud kupující neoznámí volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v bodě 8.23., Má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.25. Pokud je dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

8.26. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.27. Pokud kupující požaduje odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Tato lhůta musí být určena v souladu s bodem 8.10. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele.

8.28. Dokud kupující nestanoví lhůtu podle bodu 8.27. nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po tom, co obdržel toto oznámení, neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek určení lhůty podle odstavce 8.27.

8.29. Pokud prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodu 8.27. nebo 8.28., může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle bodu 8.27. nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

8.30. Pro účely těchto Obchodních podmínek je porušení smlouvy podstatné, pokud strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy ne je podstatné.

8.31. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

8.32. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.33. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění chyby zboží prostřednictvím soudu.

8.34. Doklady potřebné k převzetí zboží reklamace na pobočce v případě nákupu podnikatele, plátce DPH:
• Zboží objednané na osobní odběr může převzít pouze jednatel společnosti nebo jím zmocněná osoba.
• Pokud zboží přijde převzít zaměstnanec společnosti, je nutné zplnomocnění jednatele s číslem občanského průkazu u pověřeného zaměstnance.
• K ověření jednatele nebo jím zmocněné osoby je třeba prokázat se platným občanským průkazem a Výpisem z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku, aby se předcházelo záměně osob při přebírání zboží.

9. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

9.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do 2 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

9.2. Kupujícímu, kterým je podnikatel může být nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen prodávajícím. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpátky. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na neumožnění odstoupení, vzhledem k povaze výrobku a jeho stavu v čase vrácení.

9.3. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník (Dále jen “Obchodní zákoník”).

 1. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

10.2. Prodávající se kupujícímu zavazuje, že cena za zboží v době jeho objednávky se nezmění, za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby. Prodávající neodpovídá kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou, nebo poštou (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby, nebo na poště).

10.3. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

10.4. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

10.6. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

 

V Galante, dne 10.01.2021